Categoryบุคคล

การเมืองการปกครองเมืองอุบลราชธานี

เมืองอุบลราชธานีระยะแรกก่อนการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินสมัยรัชกาลที่ 5 นั้น มีฐานะเป็นหัวเมืองประเทศราชขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานคร การปกครองบ้านเมืองคงยึดหลักจารีตประเพณีโบราณที่สืบเนื่องกันมาตั้งแต่ครั้งนครหลวงพระบางและเวียงจันทน์ยังเป็นราชธานี ผู้ปกครองสูงสุดของเมืองคือ คณะอาญาสี่ หรือ อาชญาสี่ อันประกอบด้วย เจ้าเมือง อุปฮาด ราชวงศ์ ราชบุตร รวม 4 ตำแหน่ง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 กอง ตามตำแหน่งและประกาศให้ราษฎรมาขึ้นสำมะโนครัวในกองใดกองหนึ่งตามความสนใจ ปี พ.ศ.2434

เจ้าอาวาสวัดศรีอุบลรัตนาราม

พระครูสีเทา ชยเสโน เจ้าอาวาสรูปที่ 2 ของวัดศรีอุบลรัตนาราม (พ.ศ. 2433-2434) ผู้เป็นกรรมวาจาจารย์ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระอริยกวีธัมมรักขิโต (อ่อน) อดีตเจ้าคณะใหญ่มลฑลอีสาน และเจ้าอาวาสวัดศรีทอง รูปที่ 3 (พ.ศ.2434-2446) พระครูประจักษ์อุบลคุณ (ญาณาสโย สุ้ย) อดีตเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีและเจ้าอาวาสวัดศรีทอง รูปที่ 5 (พ.ศ.

นางอรพิน ไชยกาล

นางอรพิน ไชยกาล เกิดที่บ้านเหนือ  ถนนอุปราช  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สมรสกับนายเลียง  ไชยกาล การศึกษา จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนารีนุกูล พ.ศ. 2458 จบโรงเรียนฝึกหัดครูสตรี “เบญจมราชาลัย”  พ.ศ. 2466 ผลงาน เป็นครูใหญ่โรงเรียนนารีนุกูล เมื่อ ปี พ.ศ.2467

นายทองอินทร์ ภูริพัฒน์

นายทองอินทร์ ภูริพัฒน์ เกิดเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2449 ที่บ้านหนองยาง ตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สมรสกับเจ้าศิริบังอร ณ จำปาศักดิ์ การศึกษา ประกาศนียบัตรชุดครูมัธยม เนติบัณฑิตไทย การรับราชการ พ.ศ. 2477 ครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ต่อมาได้เลื่อนเป็นครูใหญ่โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  พ.ศ. 2483

นายฟอง สิทธิธรรม

นายฟอง สิทธิธรรม เกิดเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2447 ที่บ้านนาขาม ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นบุตรของนายคูณและนางน้อย สิทธิธรรม สมรสกับนางจันมี (พันธุ์วงศ์) สิทธิธรรม การศึกษา สำเร็จการศึกษาวิชาครู ป.ม. เมื่อปี พ.ศ. 2469 การรับราชการ พ.ศ.

นายเลียง ไชยกาล

นายเลียง ไชยกาล เกิดวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2445 ที่บ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี บุตรนายสาย  และนางสำเนียง ไชยกาล สมรสกับนางอรพิน  ไชยกาล การศึกษา จบชั้น ม.6 จากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เมื่อปี พ..2462  จบธรรมศาสตรบัณฑิตรุ่นแรกจากวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสอบปากเปล่า

พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์

พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ (พระองค์เจ้าชายชุมพลสมโภช) เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 17 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 3 ในเจ้าจอมมารดาพึ่ง ประสูติเมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2400 มีพระชายา 3 องค์ คือ หม่อมเจียงคำ มีโอรส 2 องค์

พระบารมีปกเกล้าชาวอุบลราชธานี พ.ศ.2536

วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2536 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการพระราชทานเพลิงศพพระโพธิญาณเถร ณ วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

พระบารมีปกเกล้าชาวอุบลราชธานี พ.ศ.2520

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2520 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วัลยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเยี่ยมราษฎรและพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านและเปิดค่ายลูกเสืออำเภอเขมราฐ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านนาแวง บ้านนาหินโหง่น และบ้านนาทราย อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

พระบารมีปกเกล้าชาวอุบลราชธานี พ.ศ.2519

วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2519 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงประกอบพิธีเปิดศาลหลักเมืองอุบลราชธานี และทรงปลูกต้นราชพฤกษ์ที่มุมศาลหลักเมืองทั้ง 4 ทิศ จากนั้นทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จฯ ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง