Categoryเหตุการณ์

น้ำท่วมเมืองอุบลราชธานี

เมืองอุบลราชธานีนั้นมีแม่น้ำมูลไหลผ่านตัวเมือง จึงมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ คือประสบปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนทุกปี เนื่องจากพื้นที่นี้เป็นศูนย์รวมของน้ำภาคอีสาน ทั้งลำน้ำโขง ชี มูล และลำน้ำสำคัญ  ๆ สายเล็กถึง 7 สาย นอกจากนี้ในระยะหลังเมื่อมีการพัฒนาบ้านเมืองขึ้นทำให้มีปัญหาของสภาพแม่น้ำที่แคบลงการไหลของน้ำไม่สะดวกเนื่องจากทางน้ำไหลถูกทับถมหรือถูกทำลายไป จนเกิดการท่วมขังเป็นเวลานาน น้ำท่วมเมืองอุบลราชธานี พ.ศ. 2481   น้ำท่วมเมืองอุบลราชธานี พ.ศ. 2521   น้ำท่วมเมืองอุบลราชธานี

ไฟไหม้เมืองอุบลราชธานี

ในปี พ.ศ. 2503 ได้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยต้นเพลิงได้เกิดจากโรงภาพยนตร์อุบล (ปัจจุบันคือบริเวณตรงข้ามโรงแรมนิวนครหลวง) ซึ่งขณะนั้นกำลังฉายภาพยนตร์เรื่องแม่ยั่วเมือง รอบดึก เวลาประมาณ 22.00-24.00 น.ไฟได้ลุกไหม้ฟิล์มและลุกลามอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นช่วงฤดูหนาวมีลมแรงและบ้านเรือนสมัยนั้นเป็นบ้านไม้ครึ่งปูน ไฟได้ไหม้อาคารบ้านเรือนตั้งแต่บริเวณถนนยุทธภัณฑ์ ถนนหลวง ถนนพรหมเทพ ไปจนถึงท่ากวางตุ้ง (ปัจจุบันคือท่าน้ำร้านขายยาชัยวิตร์) ซึ่งอยู่ใกล้ ๆ กับวัดหลวง หลังจากไฟไหม้ครั้งนั้นแล้วบริเวณดังกล่าวก็ได้ถูกสร้างเป็นตลาด (ปัจจุบันคือบริเวณห้างยงสงวน ชอปปิ้งมอลล์)

พระบารมีปกเกล้าชาวอุบลราชธานี พ.ศ.2536

วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2536 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการพระราชทานเพลิงศพพระโพธิญาณเถร ณ วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

พระบารมีปกเกล้าชาวอุบลราชธานี พ.ศ.2520

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2520 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วัลยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเยี่ยมราษฎรและพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านและเปิดค่ายลูกเสืออำเภอเขมราฐ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านนาแวง บ้านนาหินโหง่น และบ้านนาทราย อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

พระบารมีปกเกล้าชาวอุบลราชธานี พ.ศ.2519

วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2519 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงประกอบพิธีเปิดศาลหลักเมืองอุบลราชธานี และทรงปลูกต้นราชพฤกษ์ที่มุมศาลหลักเมืองทั้ง 4 ทิศ จากนั้นทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จฯ ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง        

พระบารมีปกเกล้าชาวอุบลราชธานี พ.ศ.2518

วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2518 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์) และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเยี่ยมราษฎร ณ โรงเรียนบ้านาแวงและวัดโขงเจียมปุราณวาส อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

พระบารมีปกเกล้าชาวอุบลราชธานี พ.ศ.2514

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร (สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ) และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์) เพื่อทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนสิรินธรและโรงไฟฟ้าลำโดมน้อย อำเภอพิบูลมังสาหาร พระราชทานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และทรงเปิดโรงเรียนมูลนิธิศรีอุบลรัตนาราม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  

พระบารมีปกเกล้าชาวอุบลราชธานี พ.ศ.2512

วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร (สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ) เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ที่วัดศรีอุบลรัตนาราม ทรงพระราชทานพระพุทธวราราชบพิตรแก่จังหวัดอุบลราชธานี แล้วเสด็จฯประกอบพิธีเปิดโรงพยาบาลประจำจังหวัดสรรพสิทธิประสงค์    

พระบารมีปกเกล้าชาวอุบลราชธานี พ.ศ.2511

วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2511 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี) เสด็จพระราชดำเนินทรงยกช่อฟ้าและตัดลูกนิมิตรผูกพัทธสีมา ณ อุโบสถวัดศรีทอง (วัดศรีอุบลรัตนาราม)       ในการนี้นายวิจัย โกศัลวิชญ์ นายกอุบลวานิชสมาคม ได้นำทูลเกล้าถวายโดยเสด็จพระราชกุศลในนามพ่อค้าชาวอุบลราชธานี จำนวน 62,000

พระบารมีปกเกล้าชาวอุบลราชธานี พ.ศ.2506

วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2506 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมทหารกองพลน้อยที่ 28 เครือจักภพ ในการฝึกธนะรัชต์ จังหวัดอุบลราชธานี