เอกสารอ้างอิง

1. คณะกรรมการจัดทำหนังสือศตวรรษสมโภช.  ศตวรรษสมโภช.  ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2544.

2. คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายจัดทำหนังสือ.  พิบูลมังสาหาร 139 ปี.  พิมพ์ครั้งที่ 1.  อุบลราชธานี: พูลเพิ่มการพิมพ์, 2545.

3. คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542.  วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดอุบลราชธานี.  พิมพ์ครั้งที่ 1.  ม.ป.ท. : กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กรมศิลปากร,2544.

4. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ.  การสำรวจแนวพรมแดนไทย-พม่า-ลาว-กัมพูชา.  พิมพ์ครั้งที่ 1.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540.

5. เติม วิภาคย์พจนกิจ.  ประวัติศาสตร์อีสาน.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2542.

6. บำเพ็ญ ณ อุบล.  คอง 14 ระเบียบชีวิตคนอีสาน.  อุบลราชธานี : สำนักศิลปวัฒนธรรมกาญจนา ภิเษกสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี, 2546.

7. บำเพ็ญ ณ อุบล.  เล่าเรื่องเมืองอุบลราชธานี. พิมพ์ครั้งที่ 1.  อุบลราชธานี : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม, 2539.

8. บำเพ็ญ ณ อุบล.  เล่าเรื่องเมืองอุบลราชธานี.  พิมพ์ครั้งที่ 1.  อุบลราชธานี : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2545.

9. ธิดา สาระยา.  เมืองประวัติศาสตร์ : เมืองพิมาย เขาพระวิหาร เมืองอุบล เมืองศรีสัชชนาลัย. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2538.

10. ธิดา สาระยา.  เมืองอุบล ธานีแห่งราชะ ศรีสง่าแห่งไพรพฤกษ์.  กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2536.

11. ศิลปากร, กรม.  คู่มือแนะนำเอกสารจดหมายเหตุ จังหวัดอุบลราชธานี : เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี. กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุ๊พ, 2532.

12. ศิลปากร, กรม.  เมืองอุบลราชธานี.  กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุ๊พ, 2532.

13. ศิลปากร, กรม.  อดีตอีสาน.  กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิชาการ กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2531.

14. สถิติจังหวัดอุบลราชธานี, สำนักงาน.  สมุดรายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2546 : อุบลราชธานี.  สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี, 2546.

15. สุวิชช คูณผล.  “การใช้ประโยชน์ทุ่งศรีเมือง เมื่อ 50 กว่าปีมาแล้ว”,  วารสารข่าวหอการค้าอุบลราชธานี. ปีที่ 16 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2544) : หน้า 9.

16. สุวิชช คูณผล.  “นักเรียน ม.6 เมื่อ 67 ปีก่อน”,  วารสารข่าวหอการค้าอุบลราชธานี. ปีที่ 18 (สิงหาคม 2546) : หน้า 9.

17. สุวิชช คูณผล.  “ประเพณีแห่เทียนพรรษาคือภูมิปัญญาท้องถิ่น”,  วารสารข่าวหอการค้าอุบลราชธานี. ปีที่ 15 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2543) : หน้า 9.

18. สุวิชช คูณผล.  “ประวัติชื่อถนนสายสำคัญของเมืองอุบล”,  วารสารข่าวหอการค้าอุบลราชธานี. ปีที่ 16 (พฤศจิกายน 2544) : หน้า 9.

19. สุวิชช คูณผล.  “สะพานเสรีประชาธิปไตย”,  วารสารข่าวหอการค้าอุบลราชธานี. ปีที่ 15 (พฤษภาคม 2543) : หน้า 9.

20. สำลี รักสุทธี.  ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ ประเพณีของดีอีสาน.  กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2544.

21. ที่ระลึกในงานแสดงมุทิตาสักการะ พระวินัยโกศล (พระมหาทองคู่ สุขวฑฒโน ปธ.6) เจ้าอาวาสวัดศรีอุบลรัตนาราม พระอารามหลวง เจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานี (ธ) ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2544.  ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2544.

22. ที่ระลึกเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดป้ายอาคารเรียน มูลนิธิโรงเรียนวัดศรีอุบลรัตนาราม ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี วัดศรีอุบลรัตนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 27 พฤศจิกายน 2514. กรุงเทพฯ : พับลิเคชั่น เซนเตอร์, 2514.

23. อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ นางสงวนศักดิ์ คูณผล ณ เมรุ 1 วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร.  ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2545.

24. อุบลราชธานี 200 ปี.  กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์, 2535.