โครงการ

ประจำปีงบประมาณ 2546
ชื่อโครงการ โครงการจัดสร้างฐานข้อมูลโสตทัศนจดหมายเหตุอีสาน : ภาพเก่าจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวขนิษฐา ทุมมากรณ์
หน่วยงาน งานข้อมูลท้องถิ่น สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 1. นางสาววนิดา สมตระกูล
2. นางสาวชุษณา นราจันทร์
3. นายพนม จรูญแสง
สถานที่ดำเนินการ จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง
หลักการและเหตุผล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยหรือภาคอีสานเป็นภูมิภาคที่มีเอกลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ในสภาพปัจจุบันมรดกทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่และมีคุณค่านับวันจะถูกทำลายไปตามกาลเวลาและถูกวัฒนธรรมใหม่เข้าแทรกซึมวันแล้ววันเล่า สมควรที่จะรวบรวมและรักษาไว้
หลักฐานที่สำคัญอย่างหนึ่งในการศึกษาประวัติศาสตร์หรือเรื่องราวความเป็นมาที่เกิดขึ้นในอดีต ได้แก่ รูปภาพ ซึ่งเป็นโสตทัศนจดหมายเหตุและสารสนเทศที่สามารถสะท้อนความคิดความเห็น ภูมิปัญญาและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี ผู้ที่สนใจสามารถนำไปศึกษาค้นคว้าต่อได้ ทั้งในเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อให้งานวิจัยหรือการค้นคว้านั้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ในปัจจุบันหลักฐานเหล่านี้ได้กระจัดกระจายอยู่ในแหล่งต่างๆ ซึ่งทำให้ยากต่อการนำไปใช้ งานข้อมูลท้องถิ่น ฝ่ายหอสมุด สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้เป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบต่างๆของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงคิดจะจัดสร้างฐานข้อมูลรูปภาพขึ้น โดยรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นให้อยู่ในแหล่งเดียวกันและจัดเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ผู้ที่ต้องการจะศึกษาค้นคว้าสามารถจะสืบค้นได้สะดวก รวดเร็ว และง่ายในรูปแบบการเผยแพร่ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โดยเลือกให้จังหวัดอุบลราชธานีในฐานะเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นจุดเริ่มต้นในการรวบรวมข้อมูลดังกล่าว เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดินแดนแห่งอารยธรรมอันเก่าแก่และมรดกทางความคิดที่ล้ำค่าสู่สาธารณชนต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติ HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>