นายฟอง สิทธิธรรม

นายฟอง สิทธิธรรม เกิดเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2447 ที่บ้านนาขาม ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นบุตรของนายคูณและนางน้อย สิทธิธรรม สมรสกับนางจันมี (พันธุ์วงศ์) สิทธิธรรม การศึกษา สำเร็จการศึกษาวิชาครู ป.ม. เมื่อปี พ.ศ. 2469 การรับราชการ พ.ศ.

นายเลียง ไชยกาล

นายเลียง ไชยกาล เกิดวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2445 ที่บ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี บุตรนายสาย  และนางสำเนียง ไชยกาล สมรสกับนางอรพิน  ไชยกาล การศึกษา จบชั้น ม.6 จากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เมื่อปี พ..2462  จบธรรมศาสตรบัณฑิตรุ่นแรกจากวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสอบปากเปล่า

พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์

พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ (พระองค์เจ้าชายชุมพลสมโภช) เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 17 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 3 ในเจ้าจอมมารดาพึ่ง ประสูติเมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2400 มีพระชายา 3 องค์ คือ หม่อมเจียงคำ มีโอรส 2 องค์

อาสนวิหารแม่พระนิรมล หรือ วัดโรมัน

อาสนวิหารแม่พระนิรมล (วัดบุ่งกะแทว) เป็นวัดคาทอลิกวัดแรกของภาคอีสาน คนทั่วไปนิยมเรียกว่า “วัดโรมัน” พระสงฆ์คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1881 เดิมเป็นวัดเล็ก ๆ  มีสัตบุรุษประมาณ 30 คน ต่อมาเป็นศูนย์กลางของานแพร่ธรรมในภาคอีสานอยู่เป็นเวลายาวนานในอดีต จนกลายเป็นวัดขนาดใหญ่และเป็นวัดศูนย์กลางของสังฆมณฑลอุบลราชธานี ปัจจุบัน มีสัตบุรุษประมาณ 3700 คน  ก่อตั้งโดย พระคุณเจ้า หลุยส์ เวย์ ซึ่งเป็นพระสังฆราชปกครองมิสซังคาทอลิกทั้งในประเทศไทย

น้ำท่วมเมืองอุบลราชธานี

เมืองอุบลราชธานีนั้นมีแม่น้ำมูลไหลผ่านตัวเมือง จึงมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ คือประสบปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนทุกปี เนื่องจากพื้นที่นี้เป็นศูนย์รวมของน้ำภาคอีสาน ทั้งลำน้ำโขง ชี มูล และลำน้ำสำคัญ  ๆ สายเล็กถึง 7 สาย นอกจากนี้ในระยะหลังเมื่อมีการพัฒนาบ้านเมืองขึ้นทำให้มีปัญหาของสภาพแม่น้ำที่แคบลงการไหลของน้ำไม่สะดวกเนื่องจากทางน้ำไหลถูกทับถมหรือถูกทำลายไป จนเกิดการท่วมขังเป็นเวลานาน น้ำท่วมเมืองอุบลราชธานี พ.ศ. 2481   น้ำท่วมเมืองอุบลราชธานี พ.ศ. 2521   น้ำท่วมเมืองอุบลราชธานี

ไฟไหม้เมืองอุบลราชธานี

ในปี พ.ศ. 2503 ได้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยต้นเพลิงได้เกิดจากโรงภาพยนตร์อุบล (ปัจจุบันคือบริเวณตรงข้ามโรงแรมนิวนครหลวง) ซึ่งขณะนั้นกำลังฉายภาพยนตร์เรื่องแม่ยั่วเมือง รอบดึก เวลาประมาณ 22.00-24.00 น.ไฟได้ลุกไหม้ฟิล์มและลุกลามอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นช่วงฤดูหนาวมีลมแรงและบ้านเรือนสมัยนั้นเป็นบ้านไม้ครึ่งปูน ไฟได้ไหม้อาคารบ้านเรือนตั้งแต่บริเวณถนนยุทธภัณฑ์ ถนนหลวง ถนนพรหมเทพ ไปจนถึงท่ากวางตุ้ง (ปัจจุบันคือท่าน้ำร้านขายยาชัยวิตร์) ซึ่งอยู่ใกล้ ๆ กับวัดหลวง หลังจากไฟไหม้ครั้งนั้นแล้วบริเวณดังกล่าวก็ได้ถูกสร้างเป็นตลาด (ปัจจุบันคือบริเวณห้างยงสงวน ชอปปิ้งมอลล์)

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2458 โดยกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ เสนาธิการทหารบก ซึ่งมาตรวจราชการที่มณฑลอุบลราชธานี เป็นประธานประกอบพิธีเปิดและได้ประทานนามโรงเรียนว่า “โรงเรียนตัวอย่างประจำมณฑลอุบลราชธานีเบ็ญจะมะมหาราช” อาคารเรียนหลังที่ 2 ของโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2478 ด้วยงบประมาณ 40,000 บาท ออกแบบโดย “พระสาโรจน์รัตนนิมาน” สถาปนิกประจำกระทรวงศึกษาธิการ

ทุ่งศรีเมือง

ทุ่งศรีเมือง เดิมมีชื่อว่า นาทุ่งศรีเมือง เป็นศรีของเมืองอุบลราชธานี ตั้งแต่ครั้งเริ่มตั้งเมือง 200 กว่าปีมาแล้ว ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เป็นที่ประดิษฐาน ศาลหลักเมือง ทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี ก่อนปี พ.ศ. 2479 ครอบคลุมพื้นที่โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีขณะนี้เป็นที่ดินแปลงเดียวกันมาแต่เดิม จนถึงสมัยอำมาตย์เอกพระปทุมเทวาภิบาล (เยี่ยม เอกสิทธิ์) เป็นข้าหลวงประจำจังหวัดอุบลราชธานี (ระหว่าง พ.ศ.2478-2481) ได้ตัดถนนราชบุตร จากถนนศรีณรงค์ถึงถนนพโลรังฤทธิ์ เพื่อสร้างโรงเรียนนารีนุกูล ทุ่งศรีเมืองจึงเหลือเนื้อที่ประมาณ

วัดศรีอุบลรัตนาราม

วัดศรีอุบลรัตนาราม เดิมชื่อ “วัดศรีทอง” เป็นวัดธรรมยุตินิกายวัดหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี สร้างเมื่อ พ.ศ. 2398 หลังจากสร้างวัดสุปัฏนารามวรวิหารแล้ว 2 ปี สถานที่ตั้งเดิมเป็นสวนของท่านอุปฮาด(โท) (ต้นตระกูล ณ อุบล) บิดาของพระอุบลเดชประชารักษ์ (เสือ ณ อุบล) กรมการเมืองอุบลราชธานี ในอดีต วัดนี้เป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของบรรดาเหล่าข้าราชการในสมัยการปกครองระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นวัดที่ประกอบพิธีทำน้ำมุรธาภิเษกในสมัยรัชกาลที่ 6,

วัดสุปัฏนารามวรวิหาร

วัดสุปัฏนารามวรวิหาร ตั้งอยู่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร เป็นวัดธรรมยุตวัดแรกในเมืองอุบลราชธานี อยู่ริมแม่น้ำมูล ทางทิศใต้ของศาลากลางจังหวัด เขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานี สร้างเมื่อ พ.ศ. 2396 สมัยพระพรหมราชวงศา (พระอุปราชกุทอง) เป็นเจ้าเมืองอุบลราชธานีคนที่ 3 ตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 สร้างวัดเสร็จและพระราชทานนามว่า  "วัดสุปัฏนาราม" มีความหมายของคำ