Tagตลาด

อุบลราชธานี

สภาพบ้านเมืองอุุบลราชธานีสมัยก่อนนั้นอยู่ในสภาพที่ลูกบ้านมีความเชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่ในท้องที่ การทำมาหากินไม่ต้องแก่งแย่งกันเพราะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์ในดินสินในน้ำ ประชาชนตั้งมั่นอยู่ในจารีตประเพณีและศีลธรรมอันดีงาม จนสมัยที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ เสด็จมาประทับที่เมืองอุบลราชธานี สภาพเศรษฐกิจ สังคมเปลี่ยนไปเป็นแบบสมัยใหม่ พระกรณีกิจสำคัญที่นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่เมืองอุบลราชธานีได้แก่ จัดตั้งกองทหาร กองตำรวจภูธร ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ส่งเสริมด้านการศึกษา จัดให้มีการสอนหนังสือไทยในเมืองอุบลราชธานี มีการตัดถนนหนทางให้เป็นสัดส่วนและเป็นระเบียบ และนำเอาชื่อเจ้านายพื้นเมืองมาใส่เป็นชื่อถนน อาคารบ้านเรือนในสมัยนั้นส่วนมากจะเป็นตึกดินซึ่งเป็นตึกแบบจีนเป็นตึกสมัยแรก ต่อมาจึงมีตึกห้างคือตึกสองชั้น สิ่งเหล่านี้ได้มีพัฒนาการไปสู่ความเจริญงอกงามตามยุคสมัยมาจนถึงปัจจุบัน

ไฟไหม้เมืองอุบลราชธานี

ในปี พ.ศ. 2503 ได้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยต้นเพลิงได้เกิดจากโรงภาพยนตร์อุบล (ปัจจุบันคือบริเวณตรงข้ามโรงแรมนิวนครหลวง) ซึ่งขณะนั้นกำลังฉายภาพยนตร์เรื่องแม่ยั่วเมือง รอบดึก เวลาประมาณ 22.00-24.00 น.ไฟได้ลุกไหม้ฟิล์มและลุกลามอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นช่วงฤดูหนาวมีลมแรงและบ้านเรือนสมัยนั้นเป็นบ้านไม้ครึ่งปูน ไฟได้ไหม้อาคารบ้านเรือนตั้งแต่บริเวณถนนยุทธภัณฑ์ ถนนหลวง ถนนพรหมเทพ ไปจนถึงท่ากวางตุ้ง (ปัจจุบันคือท่าน้ำร้านขายยาชัยวิตร์) ซึ่งอยู่ใกล้ ๆ กับวัดหลวง หลังจากไฟไหม้ครั้งนั้นแล้วบริเวณดังกล่าวก็ได้ถูกสร้างเป็นตลาด (ปัจจุบันคือบริเวณห้างยงสงวน ชอปปิ้งมอลล์)