Tagรัฐมนตรี

นายทองอินทร์ ภูริพัฒน์

นายทองอินทร์ ภูริพัฒน์ เกิดเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2449 ที่บ้านหนองยาง ตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สมรสกับเจ้าศิริบังอร ณ จำปาศักดิ์ การศึกษา ประกาศนียบัตรชุดครูมัธยม เนติบัณฑิตไทย การรับราชการ พ.ศ. 2477 ครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ต่อมาได้เลื่อนเป็นครูใหญ่โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  พ.ศ. 2483

นายฟอง สิทธิธรรม

นายฟอง สิทธิธรรม เกิดเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2447 ที่บ้านนาขาม ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นบุตรของนายคูณและนางน้อย สิทธิธรรม สมรสกับนางจันมี (พันธุ์วงศ์) สิทธิธรรม การศึกษา สำเร็จการศึกษาวิชาครู ป.ม. เมื่อปี พ.ศ. 2469 การรับราชการ พ.ศ.

นายเลียง ไชยกาล

นายเลียง ไชยกาล เกิดวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2445 ที่บ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี บุตรนายสาย  และนางสำเนียง ไชยกาล สมรสกับนางอรพิน  ไชยกาล การศึกษา จบชั้น ม.6 จากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เมื่อปี พ..2462  จบธรรมศาสตรบัณฑิตรุ่นแรกจากวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสอบปากเปล่า