Tagสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พระบารมีปกเกล้าชาวอุบลราชธานี พ.ศ.2536

วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2536 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการพระราชทานเพลิงศพพระโพธิญาณเถร ณ วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

พระบารมีปกเกล้าชาวอุบลราชธานี พ.ศ.2520

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2520 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วัลยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเยี่ยมราษฎรและพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านและเปิดค่ายลูกเสืออำเภอเขมราฐ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านนาแวง บ้านนาหินโหง่น และบ้านนาทราย อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

พระบารมีปกเกล้าชาวอุบลราชธานี พ.ศ.2519

วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2519 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงประกอบพิธีเปิดศาลหลักเมืองอุบลราชธานี และทรงปลูกต้นราชพฤกษ์ที่มุมศาลหลักเมืองทั้ง 4 ทิศ จากนั้นทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จฯ ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง        

พระบารมีปกเกล้าชาวอุบลราชธานี พ.ศ.2518

วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2518 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์) และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเยี่ยมราษฎร ณ โรงเรียนบ้านาแวงและวัดโขงเจียมปุราณวาส อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

พระบารมีปกเกล้าชาวอุบลราชธานี พ.ศ.2514

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร (สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ) และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์) เพื่อทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนสิรินธรและโรงไฟฟ้าลำโดมน้อย อำเภอพิบูลมังสาหาร พระราชทานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และทรงเปิดโรงเรียนมูลนิธิศรีอุบลรัตนาราม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  

พระบารมีปกเกล้าชาวอุบลราชธานี พ.ศ.2511

วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2511 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี) เสด็จพระราชดำเนินทรงยกช่อฟ้าและตัดลูกนิมิตรผูกพัทธสีมา ณ อุโบสถวัดศรีทอง (วัดศรีอุบลรัตนาราม)       ในการนี้นายวิจัย โกศัลวิชญ์ นายกอุบลวานิชสมาคม ได้นำทูลเกล้าถวายโดยเสด็จพระราชกุศลในนามพ่อค้าชาวอุบลราชธานี จำนวน 62,000

พระบารมีปกเกล้าชาวอุบลราชธานี พ.ศ.2505

วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2505 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเยี่ยมทหารมิตรประเทศ ณ จังหวัดอุบลราชธานี

พระบารมีปกเกล้าชาวอุบลราชธานี พ.ศ.2498

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีเป็นครั้งแรกเมื่อ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2498 โดยมีกำหนดการเสด็จพระราชดำเนิน ดังนี้ วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2498 เวลา 08.30 น. เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่งจากที่ประทับจังหวัดร้อยเอ็ดไปหยุดประทับหน้าที่ว่าการอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อราษฎรได้เฝ้า เวลา 09.00 น. เสด็จฯ อำเภอธวัชบุรี