Tagสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

พระบารมีปกเกล้าชาวอุบลราชธานี พ.ศ.2520

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2520 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วัลยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเยี่ยมราษฎรและพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านและเปิดค่ายลูกเสืออำเภอเขมราฐ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านนาแวง บ้านนาหินโหง่น และบ้านนาทราย อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

พระบารมีปกเกล้าชาวอุบลราชธานี พ.ศ.2518

วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2518 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์) และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเยี่ยมราษฎร ณ โรงเรียนบ้านาแวงและวัดโขงเจียมปุราณวาส อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี