Tagสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เขื่อนสิรินธร

เขื่อนสิรินธร ตั้ง ณ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี มีระยะทางห่างจากจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ 80 กิโลเมตร เป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวเอนกประสงค์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กั้นลำโดมน้อย ชาวบ้านจึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เขื่อนโดมน้อย การก่อสร้างโครงการเริ่มวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2512 ตัวเขื่อนสูง 42 เมตร ยาว 940 เมตร สันเขื่อนกว้าง

พระบารมีปกเกล้าชาวอุบลราชธานี พ.ศ.2520

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2520 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วัลยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเยี่ยมราษฎรและพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านและเปิดค่ายลูกเสืออำเภอเขมราฐ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านนาแวง บ้านนาหินโหง่น และบ้านนาทราย อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

พระบารมีปกเกล้าชาวอุบลราชธานี พ.ศ.2518

วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2518 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์) และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเยี่ยมราษฎร ณ โรงเรียนบ้านาแวงและวัดโขงเจียมปุราณวาส อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

พระบารมีปกเกล้าชาวอุบลราชธานี พ.ศ.2514

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร (สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ) และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์) เพื่อทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนสิรินธรและโรงไฟฟ้าลำโดมน้อย อำเภอพิบูลมังสาหาร พระราชทานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และทรงเปิดโรงเรียนมูลนิธิศรีอุบลรัตนาราม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี