Tagสะพานเสรีประชาธิปไตย

วงเวียนน้ำพุ อุบลราชธานี

วงเวียนน้ำพุจังหวัดอุบลราชธานี สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2502 ในสมัยรัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์ ซึ่งได้แนวคิดจากการเดินทางไปต่างประเทศแล้วพบว่ามีการสร้างวงเวียนน้ำพุไว้ตามจตุรัสเมือง จึงนำรูปแบบนี้มาสร้างในเมืองไทยบ้าง การสร้างวงเวียนน้ำพุในจังหวัดอุบลราชธานีนั้นสร้างไว้ ณ บริเวณเชิงสะพานเสรีประชาธิปไตย ซึ่งก่อนนั้นบริเวณนี้มีเพียงเสาไฟฟ้าตั้งอยู่เท่านั้น รูปแบบของวงเวียนน้ำพุได้ตัวอย่างมาจากวงเวียนน้ำพุที่สะพานมัฆวาน ในกรุงเทพฯ

สะพานเสรีประชาธิปไตย

สะพานเสรีประชาธิปไตย เริ่มการก่อสร้าง พ.ศ. 2496 ค่าก่อสร้างแปดล้านบาทเศษ จากงบประมาณแผ่นดิน โดยกรมโยธาเทศบาล (กรมโยธาธิการในปัจจุบัน) เป็นหน่วยงานออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง สะพานกว้าง 9.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร เป็นสะพานยาวที่สุดในประเทศไทยสมัยนั้น วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้างสะพานแห่งนี้ชื่อ คุณประสิทธิ์ สุทัศน์กุล บริษัท กำจรก่อสร้าง เป็นผู้รับเหมาสร้างสะพานนี้ ด้วยโครงสร้างของสะพานข้ามแม่น้ำมูล