Tagอนุบาลอุบลราชธานี

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2487 ที่ คุรุสัมมนาคาร (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของร้านค้าสหกรณ์ครู อุบลราชธานี) ในขณะนั้นมี นักเรียน 25 คน เปิดสอนเฉพาะชั้น อนุบาลปีที่ 1 สังกัดกองฝึกหัดครู กรมสามัญศึกษา โดยมีอาจารย์เศวต จึงเจริญ เป็นครูใหญ่ และโรงเรียนได้ขยายขึ้นเรื่อยๆ จนปี