Tagอัสสัมชัญอุบลราชธานี

โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เดิมโรงเรียนแห่งนี้มีชื่อว่า “โรงเรียนสัพพัญญูวิทยาสงเคราะห์” เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2500 ซึ่งขณะนั้นอยู่ภายใต้การดูแลของมิสซังคาทอลิกอุบลราชธานี มีอาคารเรียน 1 หลัง เป็นอาคารไม้สองชั้น เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา โดยมีบาทหลวงบุปผา สลับเชื้อ เป็นครูใหญ่คนแรก ในปีการศึกษา 2508 มิสซังคาทอลิกอุบลราชธานีโดยมุขนายกในสมัยนั้นคือ พระสังฆราส เกลาดิอุส บาเย ได้เชื้อเชิญในภราดาคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยเข้ามาบริหาร