Tagแก่งสะพือ

พระบารมีปกเกล้าชาวอุบลราชธานี พ.ศ.2498

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีเป็นครั้งแรกเมื่อ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2498 โดยมีกำหนดการเสด็จพระราชดำเนิน ดังนี้ วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2498 เวลา 08.30 น. เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่งจากที่ประทับจังหวัดร้อยเอ็ดไปหยุดประทับหน้าที่ว่าการอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อราษฎรได้เฝ้า เวลา 09.00 น. เสด็จฯ อำเภอธวัชบุรี

แก่งสะพือ

แก่งสะพือ มาจากคำว่า "ซำพือ" (ภาษาส่วย หรือ กูย) แปลว่า งูใหญ่ ตามลักษณะของแก่ง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร แก่งสะพือเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติตามสภาพภูมิศาสตร์ซึ่งมีชื่อเสียงมานานคู่กับจังหวัดอุบลราชธานี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์เคยเสด็จประพาสแก่งสะพือแล้ว ความงดงามของแก่งเป็นแรงจูงใจให้ผู้ประพันธ์เพลงจินตนาการตามธรรมชาติให้นักร้องผู้มีชื่อเสียง เช่น ทูล ทองใจ ขับร้องมาแล้ว ปัจจุบันแก่งสะพือได้รับผลกระทบจากเขื่อนปากมูลทำให้น้ำท่วมแก่ง จึงได้เกิดข้อตกลงร่วมกันคือ เมื่อถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์นั้นให้ทางเขื่อนปากมูลปล่อยน้ำออกเพื่อลดระดับน้ำลงจนสามารถชมเกาะแก่งได้ ชาวอุบลราชธานีนิยมไปเที่ยวชมแก่งสะพือกันอย่างคึกคักในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตำนานสะพือ