Tagแข่งเรือ

ประเพณีส่วงเฮือ

การส่วงเฮือเป็นกีฬาของชาวอีสานโบราณที่มีภูมิลำเนาอยู่ใกล้ลำห้วย ลำคลอง หนอง บึง แม่น้ำ อาจเป็นคนในหมู่บ้านละแวกเดียวกันหรือไกลออกไป แต่มีเส้นทางคมนาคมทางน้ำติดต่อกันเพื่อสะดวกในการเดินทางไปมาหาสู่กัน เฮือส่วง (เรือแข่ง) ได้จากวัด ไม่มีการซื้อขาย เกิดจากแรงศรัทธาบุกป่าฝ่าดงลึกเข้าไปตัดไม้ชักลากลงมาแล้วจึงปลูกโฮงเฮือน (โรงเรือน) เก็บรักษาไว้ที่วัด เฮือส่วงที่ได้จากหมู่บ้านที่ไม่มีวัดแต่ปรารถนามีไว้สำหรับใช้เส็ง (แข่งขัน) กับหมู่บ้านอื่นๆ จึงร่วมกันลงแขก ค้นหา สรรหา หรือซื้อหา การขุดเฮือส่วง ในสมัยโบราณการขุดเฮือส่วงใช้ไม้เนื้อแข็งในการขุดเรือ