Tagแม่น้ำมูล

น้ำท่วมเมืองอุบลราชธานี

เมืองอุบลราชธานีนั้นมีแม่น้ำมูลไหลผ่านตัวเมือง จึงมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ คือประสบปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนทุกปี เนื่องจากพื้นที่นี้เป็นศูนย์รวมของน้ำภาคอีสาน ทั้งลำน้ำโขง ชี มูล และลำน้ำสำคัญ  ๆ สายเล็กถึง 7 สาย นอกจากนี้ในระยะหลังเมื่อมีการพัฒนาบ้านเมืองขึ้นทำให้มีปัญหาของสภาพแม่น้ำที่แคบลงการไหลของน้ำไม่สะดวกเนื่องจากทางน้ำไหลถูกทับถมหรือถูกทำลายไป จนเกิดการท่วมขังเป็นเวลานาน น้ำท่วมเมืองอุบลราชธานี พ.ศ. 2481   น้ำท่วมเมืองอุบลราชธานี พ.ศ. 2521   น้ำท่วมเมืองอุบลราชธานี

สะพานเสรีประชาธิปไตย

สะพานเสรีประชาธิปไตย เริ่มการก่อสร้าง พ.ศ. 2496 ค่าก่อสร้างแปดล้านบาทเศษ จากงบประมาณแผ่นดิน โดยกรมโยธาเทศบาล (กรมโยธาธิการในปัจจุบัน) เป็นหน่วยงานออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง สะพานกว้าง 9.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร เป็นสะพานยาวที่สุดในประเทศไทยสมัยนั้น วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้างสะพานแห่งนี้ชื่อ คุณประสิทธิ์ สุทัศน์กุล บริษัท กำจรก่อสร้าง เป็นผู้รับเหมาสร้างสะพานนี้ ด้วยโครงสร้างของสะพานข้ามแม่น้ำมูล

ประเพณีส่วงเฮือ

การส่วงเฮือเป็นกีฬาของชาวอีสานโบราณที่มีภูมิลำเนาอยู่ใกล้ลำห้วย ลำคลอง หนอง บึง แม่น้ำ อาจเป็นคนในหมู่บ้านละแวกเดียวกันหรือไกลออกไป แต่มีเส้นทางคมนาคมทางน้ำติดต่อกันเพื่อสะดวกในการเดินทางไปมาหาสู่กัน เฮือส่วง (เรือแข่ง) ได้จากวัด ไม่มีการซื้อขาย เกิดจากแรงศรัทธาบุกป่าฝ่าดงลึกเข้าไปตัดไม้ชักลากลงมาแล้วจึงปลูกโฮงเฮือน (โรงเรือน) เก็บรักษาไว้ที่วัด เฮือส่วงที่ได้จากหมู่บ้านที่ไม่มีวัดแต่ปรารถนามีไว้สำหรับใช้เส็ง (แข่งขัน) กับหมู่บ้านอื่นๆ จึงร่วมกันลงแขก ค้นหา สรรหา หรือซื้อหา การขุดเฮือส่วง ในสมัยโบราณการขุดเฮือส่วงใช้ไม้เนื้อแข็งในการขุดเรือ