Tagโรงเรียน

โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เดิมโรงเรียนแห่งนี้มีชื่อว่า “โรงเรียนสัพพัญญูวิทยาสงเคราะห์” เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2500 ซึ่งขณะนั้นอยู่ภายใต้การดูแลของมิสซังคาทอลิกอุบลราชธานี มีอาคารเรียน 1 หลัง เป็นอาคารไม้สองชั้น เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา โดยมีบาทหลวงบุปผา สลับเชื้อ เป็นครูใหญ่คนแรก ในปีการศึกษา 2508 มิสซังคาทอลิกอุบลราชธานีโดยมุขนายกในสมัยนั้นคือ พระสังฆราส เกลาดิอุส บาเย ได้เชื้อเชิญในภราดาคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยเข้ามาบริหาร

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2487 ที่ คุรุสัมมนาคาร (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของร้านค้าสหกรณ์ครู อุบลราชธานี) ในขณะนั้นมี นักเรียน 25 คน เปิดสอนเฉพาะชั้น อนุบาลปีที่ 1 สังกัดกองฝึกหัดครู กรมสามัญศึกษา โดยมีอาจารย์เศวต จึงเจริญ เป็นครูใหญ่ และโรงเรียนได้ขยายขึ้นเรื่อยๆ จนปี